بهـــونہ ایــے ِ واسـہ دلتنگـے ِ

هیچ دلے ِ بی بهانہ نمے ِ تپد ... نمیدانم بهانہ ها دلگیرند یا دلها بهانہ گیرند

مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست